You are currently viewing HUB predavanje – Artificial intelligence

HUB predavanje – Artificial intelligence

HUB inženjer, Kenan Saračević, održao je HUB predavanje na temu: Metode i primjena vještačke inteligencije – Artificial Intelligence.

Naučili smo mnogo korisnih stvari i informacija, kao i to da je AI budućnost, ali i sadašnjost koja se koristi u svakom polju nauke.

Postoji 9 grupa inteligencije: Lingvistička, Logičko-matematička, Prostorna, Tjelesno-kinestetička, Muzička, Interpersonalna (obilježava sposobnost dobre interakcije s drugim ljudima), Intrapersonalna (Ljudi s visokom intrapersonalnom inteligencijom razumiju kako njihove misli funkcionišu), Prirodna (Egzistencijalna ili duhovna).

Zahvaljujemo se našem Keni na dijeljenju znanja i informacijama.

Cilj HUB predavanja jeste da se studenti/ce osjećaju sigurnim ono što su naučili, uvježbaju svoje prezentacijske vještine, ali i da prisutni nauče nešto novo i predahnu od svakodnevnice i materije koju izučavaju.

Kao što smo prije naglasili, posebnih “zvanica” neće biti, već svi koji su prisutni u tom trenutku mogu iskoristiti 30 minuta predaha od štrebanja i rada i poslušaju kolegu/icu, kao što je to bilo i jučer.