You are currently viewing HUB Gender Research Center (GRC): Gostujuće predavanje profesorice Yvonne Galligan, Technical University Dublin

HUB Gender Research Center (GRC): Gostujuće predavanje profesorice Yvonne Galligan, Technical University Dublin

Početni slide prezentacije prof. Yvonne Galligan za Gender Research Center

U sklopu novoformiranog Gender istraživačkog centra Homework HUB-a, danas je održano predavanje na temu: European Integration Theory: Gender Perspective? profesorice Yvonne Gallilgan (direktorica Centra za jednakost, različitost i inkluziju) na Technical University Dublin.

Profesorica Jasminka Hasić, koordinatorica GRC-a upoznala je prisutne sa profesoricom Yvonne Galligan, nakon čega je započela prezentacija i diskusija. 

Učesnici/e GRC-a imali su priliku da ponove pojmove gendera i spola, faze istraživanja i kako uključiti gender komponentu u istraživačke radove. Profesorica Galligan prezentovala je svoja iskustva i rezultate istraživanja o gender komponenti u Europskoj uniji. 

Ona navodi sljedeće: 

“Rodna jednakost je polazeća norma Evropske unije, sve od uvođenja radnog principa ‘jednaka plata za jednak rad’ iz Člana 119. Sporazuma Treaty of Rome iz 1957. godine.
U modernim vremenima, ona je ispoljena u vidu načela Ustava, što je dobro prikazano u Sporazumu Treaty on the European Union (TEU, Član 2), kao i u vidu osnovnih principa EU (TEU, Član 3). 
Rodna jednakost je također aktivni cilj politika od perioda Sporazuma Treaty on the Functioning of the European Union, koji za zadatak ima promovisanje jednakosti muškaraca i žena kroz sve njihove aktivnosti (TFEU, Član 8).
Jednakost između muškaraca i žena je priznata u Povelji osnovnih prava (Član 23), što predstavlja akciju u pozitivnom smjeru za adresiranje i popravak gender nepravdi.
Jednakost između žena i muškaraca u Evropskoj uniji je prikazan kao “osnovno pravo” i “preduslov za efektivnu demokratiju” s ciljem postizanja konstantnog ekonomskog rasta. (European Commission 2014:5)
Gender pristup primarno smatra ‘problematičnim’ dominantne Teorije Evropske integracije, koje svjesno ili nesvjesno predstavljaju:
– ‘mušku’ normu neproblematičnom 
– moć kao pojam bez roda
– a gender moć nevidljivom.”

prof. Yvonne Galligan, Technical University Dublin

Svi prisutni su se zahvalili profesorici Galligan na predavanju, dijeljenju korisne literature, savjetima. 

Učesnici/e predavanja u ambijentu Homework HUB-a

Online učesnici/e predavanja

Napominjemo: GRC Homework HUB, prva faza, podržana od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, a ima za cilj uspostavu UN ciljeva održivog razvoja u poljima rodnih politika u obrazovanju i naučnoistraživačkim poljima. Posebno se fokusira na studente/ice završnih radova, kako bi u svojim tezama inkorporirali pojam gendera, a tome im pomažu ko-mentori i predavači/ce u sklopu Gender istraživačkog centra.